สรุปการประชาพิจารณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่สนามบินเก่าบ้านทุ่งชน

หมู่ที่ 5 ตำบลควนกรด จำนวน 105 คน

¬ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ท่านเห็นอย่างไรกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 40 คน คิดเป็น 38.10 % โดยให้เหตุผลเพียง 36 คน ดังนี้

 1. ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
 2. จะนำความเจริญมาสู่ตำบล ทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีงานทำ
 3. จะได้มีการสร้างสังคมที่ดี แก่ชาวบ้านในท้องที่ของ ต.ควนกรด และ ต.อื่นๆ
 4. ได้นำความรู้และทฤษฎีทางการเกษตรใหม่ๆ ได้มาปรับปรุงในหมู่บ้านของประชาชนในตำบลนั้นๆ
 5. การเกษตรเป็นอาชีพหลักที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดถือเป็นอาชีพ และจะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางเกษตรที่ต้นทุนน้อยและจะทำให้หมู่บ้านของเราเจริญขึ้น
 6. ทางตำบลควนกรดส่วนมากจะเป็นเกษตรกร เช่นทำนา ทำสวน และประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
 7. จะเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
 8. ชุมชนจะได้มีความรู้ทางด้านเกษตรและจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติ
 9. เป็นผลดีแก่คนในท้องที่และใกล้เคียงได้มีความรู้และได้เห็นตัวอย่าง ที่จะนำไปใช้ในการเลี้ยงชีพ
 10. เป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ประชาชนจะมีรายได้และสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้
 11. ขยะจะไม่เป็นปัญหากับสังคมเหมือนในปัจจุบัน
 12. ชาวบ้านจะได้รู้จักการใช้พืชสมุนไพรและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเกษตร
 13. ตำบล ควนกรดขาดการพัฒนามานานแล้ว
 14. โดยพื้นฐานของประเทศไทยเราแล้วแล้วเป็นประเทศเกษตรกรรม การที่มีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายการนี้
 15. เพราะชาวบ้านจะได้มีความรู้ในการเกษตร (ถ้าทำได้ตามโครงการจริงๆ)
 16. เป็นแนวทางที่ดี และได้ชี้แนะให้เกษตรจะได้มีงานทำได้มีรายได้เสริมในครอบครัว
 17. สร้างรายได้ และท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า
 18. อ.ทุ่งสง จะได้พัฒนาขึ้นกว่าเดิม
 19. อาจจะมีการพัฒนาสิ่งที่ดีๆ ขึ้นมาบ้าง
 20. ดีมาก เพราะจะได้มีความเจริญก้าวหน้า
 21. จะทำความเจริญเข้าสู่ท้องถิ่นประชาชนจะมีงานทำ
 22. จะได้มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
 23. ทำให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนและมีความรู้เพิ่มขึ้นในชนบท เพราะสถานที่อยู่ใกล้บ้าน
 24. สามารถสร้างรายได้ให้เกิดแก่ท้องถิ่นได้
 25. สร้างความเจริญให้ท้องถิ่น
 26. ชาวบ้านจะได้รับรู้การสร้างแปลงสาธิตการเกษตรและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านการเกษตรของตนเอง
 27. เพราะประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตด้านการเกษตร
 28. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 29. ทำให้ประชากรในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลผลิตในด้านการเกษตร
 30. ในชุมชนจะได้มีการพัฒนาในด้านนี้ และจะเป็นการทำให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วย
 31. จำนวนบุคคลที่ว่างงานจะมีงานทำมากขึ้น และไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและสามารถนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ได้อีก
 32. เด็กรุ่นหลังจะได้มีความรู้ มีการศึกษาท้องถิ่น จะได้ก้าวหน้า ประชาชนมีรายได้
 33. เพราะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยให้แก่ลูกหลาน สำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและขจัดปัญหาการว่างงานได้ระดับหนึ่ง
 34. เป็นการพัฒนาชุมชน นำความเจริญ รายได้ของคนในชุมชนให้เกิดขึ้น
 35. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนประกอบอาชีพ แต่โครงการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
 36. เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นสู่อนุชนรุ่นหลังได้ดี เพราะพันธุ์ไม้บางชนิดเริ่มหายากและกำลังจะสูญพันธุ์จากท้องถิ่นเดิม

2. เห็นด้วย จำนวน 62 คน คิดเป็น 59.05 %

3. เฉย ๆ จำนวน 2 คน คิดเป็น 1.90 %

4. ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 คน คิดเป็น 0.95 %

5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน - คน คิดเป็น - %

¬ โครงการตลาดไท ทุ่งสง

ท่านเห็นอย่างไรกับโครงการตลาดไท ทุ่งสง

1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 43 คน คิดเป็น 40.95 % แต่ให้เหตุผลเพียง 39 คน ดังนี้

 1. จะเป็นตลาดกลางของ อ.ทุ่งสง และถ้าจะให้ดีต้องติดต่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านไว้ด้วย เช่น มาเลเชีย-สิงค์โปร์
 2. สร้างรายได้ให้กับประชาชน
 3. ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
 4. ทำให้มีเงินไหลเวียนมากขึ้น
 5. จะได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรหลายอย่างในตลาด
 6. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสินค้าที่ผลิตมาจำหน่ายในราคาสูงและสะดวกในการซื้อสินค้าได้ไกลจากหมู่บ้าน
 7. ใน อ.ทุ่งสง มีหลายหมู่บ้านที่มีพืชทางการเกษตรเช่น ผลไม้ หลายหลาก หากเรามีตลาดกลางเราจะได้ประหยัดในระดับต้นทุนอย่างแรกเรื่องการขนส่ง
 8. จะทำให้เป็นแหล่งตลาดเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรของชุมชน
 9. คนในตำบลและนอกตำบลได้มีการที่จะจัดการกับผลิตผลของสังคมนั้นๆ ง่ายขึ้น
 10. ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำผลผลิตที่มีในท้องถิ่นมาจำหน่ายได้ ทำให้ประชาชนมีเงินมีรายได้จากการนำผลผลิตมาจำหน่าย
 11. อยู่ใกล้จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น คนใกล้บ้านได้มีงานทำบ้าง
 12. เกษตรกรขายสินค้าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
 13. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นขึ้น เกิดการสร้างงานและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในระดับท้องถิ่น
 14. สินค้าจะได้ถูกลง
 15. เป็นศูนย์กลางการตลาดเชื่อมโยง ขายสินค้าเกษตรพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นดีขึ้น
 16. เป็นโครงการที่ดี
 17. เป็นโครงการที่ดีมาก
 18. จะเพิ่มความสะดวกขึ้น
 19. จะทำให้เกษตรกรมีรายได้
 20. จะได้สะดวกและจะได้มีรายได้ให้แก่ประชาชน
 21. จะได้เป็นการสร้างอาชีพให้ประชาชน
 22. จะได้ค้าขาย
 23. จะได้มีงานทำ
 24. จะได้ทำมาค้า-ขาย
 25. สามารถทำให้มีความในการจับจ่ายสินค้าราคาถูก
 26. คนในท้องถิ่นสามารถหาซื้อสินค้าราคาถูก
 27. 1.เกษตรกรมีงานทำเพิ่มขึ้น 2. เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 3.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 28. ประชาชนได้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัว
 29. ได้มีอาชีพ รายได้เข้าสู่ตำบล
 30. ประชาชนได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นและเพิ่มรายได้ขึ้นในครอบครัว
 31. จะทำให้เกิดความก้าวหน้า และเจริญรุ่นเรืองและจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับหนึ่งด้วย
 32. จะได้มีศูนย์กลางในการจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ยางพารา
 33. ท้องถิ่นจะได้พัฒนาขึ้น มีสินค้าส่งออกเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 34. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
 35. เล็งเห็นถึงผลดีตามข้อมูลข้างต้น
 36. มีความจำเป็นต้องใช้แต่ต้องจัดการ ผลเสีย3ข้อที่ว่าให้ได้เพราะหากปล่อยไว้จะเป็นปัญหาในการแก้ไขและเปลืองงบประมาณต่อไป
 37. โครงการอย่างนี้จะมาสร้างความเจริญให้กับตำบลและอำเภอ
 38. เป็นจุดศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประชาชนโดยรอบได้ดีกว่าการนำผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ทางการตลาดซึ่งมีระยะทางห่างไกลซึ่งเป็นการลดต้นทุนไปสู่ยังผู้ผลิตโดยตรง
 39. เป็นโครงการที่ดีมากเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในรองรับผลิตทางการเกษตรของชุมชนและทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้

2. เห็นด้วย จำนวน 57 คน คิดเป็น 54.29 %

3. เฉย ๆ จำนวน 3 คน คิดเป็น 2.86 %

4. ไม่เห็นด้วย จำนวน 2 คน คิดเป็น 1.90 %

5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน - คน คิดเป็น - %

® โครงการจัดระบบการขนส่งสินค้าภาคพื้นอันดามันและอ่าวไทย

ท่านเห็นอย่างไรกับโครงการจัดระบบขนส่งสินค้าภาคพื้นอันดามันและอ่าวไทย

1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 27 คน คิดเป็น 25.71 % โดยให้เหตุผลเพียง 21คนดังนี้

 1. ทำให้ อ.ทุ่งสง เป็นอำเภอเปิดกว้างเป็นแหล่งรวมสินค้า
 2. ทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น
 3. ทำให้สินค้าในบ้านเมืองของเรามีราคาดีขึ้น
 4. หากว่าเราสามารถขนส่งสินค้าออกขายต่างประเทศได้ ระดับอันดามันได้สินค้าเราต้องได้ราคาขึ้น
 5. สะดวกและทำให้มีรายได้ให้แก่ประชาชน
 6. เศรษฐกิจของอำเภอทุ่งสงจะได้เจริญกว่านี้อีกต่อไป
 7. เป็นการเพิ่มความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าเกษตรทำให้เกิดการขนถ่ายสินค้าและทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดอาชีพและรายได้
 8. เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าการเกษตร ประชาชนสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
 9. เกิดการสร้างงาน เพิ่มรายได้แก่ประชาชาน ความสะดวก ในการส่งสินค้าเกษตร
 10. จะทำให้บ้านเมืองพัฒนามากยิ่งขึ้น
 11. ดีมากถ้าจะมีโครงการ
 12. เป็นการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านจะทำให้คนมีงานทำ
 13. สร้างความเจริญให้บ้านเมือง
 14. สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
 15. ในท้องถิ่นนี้จะมีเงินทุนหมุนเวียนตลอด ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 16. ในท้องถิ่นมีเงินหมุนเวียน
 17. จะทำให้ในท้องถิ่นมีเงินทุนหมุนเวียน และจะทำให้ประชากรมีได้มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น
 18. สามารถมีการจราจรที่ดี
 19. ประชาชนของหมู่บ้านใกล้เคียงจะได้มีอาชีพเสริม จะเป็นพ่อค้าหรือพ่อค้าคนกลาง ฯลฯ
 20. เพราะเป็นการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
 21. เพราะการระบบขนส่งเป็นศักภาพที่มีความจำเป็นและสำคัญ และน่าจะเพิ่มเติมระบบขนส่งมวลชนของการขนส่งการเดินรถของนครศรีฯ เข้ารองรับไว้ด้วยเพราะขนส่งนครศรีฯ มี PROJECT ขยายงานทางด้านนี้อยู่แล้ว

2. เห็นด้วย จำนวน 70 คน คิดเป็น 66.67 %

3. เฉย ๆ จำนวน 6 คน คิดเป็น 5.71 %

4. ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 คน คิดเป็น 0.95 %

5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 1 คน คิดเป็น 0.95 % โดยให้เหตุผลดังนี้

  1. การขนส่งไม่สะดวก ทำเลไม่ดีส่งผลให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ

¯ โครงการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและการบำบัดน้ำเสีย

ท่านเห็นอย่างไรกับโครงการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและการบำบัดน้ำเสีย

1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 21 คน คิดเป็น 20.00 % โดยให้เหตุผลเพียง 16 คนดังนี้

 1. ทำให้หมู่บ้านสะอาดขึ้น
 2. จะไม่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
 3. สามารถลดมลพิษที่เป็นอันตรายเกิดจากมูลฝอยทั้งไม่เป็นที่เป็นทาง กระจัดกระจายตามบริเวณบ้าน ข้างถนนหนทาง
 4. ควรจะมีมานานแล้ว
 5. ควรจะมีมานานแล้ว
 6. พัฒนาหมู่บ้านให้ทันสมัย
 7. บ้านเมืองจะได้น่าอยู่
 8. บ้านเมืองสะอาด
 9. ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีงานทำจากโรงงานต่างๆ และจะได้แปรรูปขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้ จะได้ช่วยลดขยะด้วย
 10. ทำให้ประชากรในท้องถิ่นได้มีงานทำ จากโรงงานต่างๆ และจะได้แปรรูปขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้ ยังช่วยลดขยะอีกด้วย
 11. จะทำให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น อากาศถ่ายเทสะดวก ขยะมูลฝอยถูกทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ จะทำให้สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายสดใสแข็งแรง
 12. แต่จะต้องทำโรงกำจัดขยะเหมือนเตา ภูเก็ด หรือการแยกขยะและรีไซเคิล
 13. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ทำให้เกิดภาวะมลพิษลดน้อยลง
 14. จะทำให้เงินหมุนเวียนในตำบล
 15. โดยภาพรวมถ้าดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นสิ่งที่ดี
 16. จะทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

2. เห็นด้วย จำนวน 48 คน คิดเป็น 47.51 %

3. เฉย ๆ จำนวน 19 คน คิดเป็น 18.10 %

4. ไม่เห็นด้วย จำนวน 10 คน คิดเป็น 9.52 %

5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 7 คน คิดเป็น 6.67 % โดยให้เหตุผลดังนี้

 1. เป็นอันตรายในวันข้างหน้า
 2. มีผลเสียมากในภายหน้าจะเกิดมลพิษในพื้นที่
 3. อนาคตจะมีผลเสียมาก
 4. อนาคตภายภาคหน้า มีผลเสียมากจะแก้ไขไม่ได้
 5. ปัจจุบันชุมชนมีความสะอาดอยู่แล้ว
 6. ผลเสียจะส่งผลกระทบมากกว่าผลดี
 7. เป็นการทำลายสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งเกิดผลเสียต่อภูมิทัศน์ในละแวกนี้

° โครงการจัดการ “การศึกษาแบบครบวงจร”

ท่านเห็นอย่างไรกับโครงการจัดการ”การศึกษาแบบครบวงจร”

1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 50 คน คิดเป็น 47.62 % โดยให้เหตุผลเพียง 40 คนดังนี้

 1. ทำให้คนในพื้นที่ได้มีความรู้
 2. เป็นมหาลัยแห่งแรกของประเทศไทยจะเกิดที่ อ.ทุ่งสง
 3. ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาในท้องถิ่นของตน และประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ
 4. ทำให้เยาวชนโตขึ้นมาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ และศักยภาพ
 5. จะได้มีสถานศึกษาที่ใกล้บ้านเด็กๆ ตลอดถึงเยาวชนจะได้มีสถาบันที่มีคุณภาพเรียน
 6. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 7. จะทำให้คนในชุมชนสามารถมีความรู้และความเข้าใจทางด้านการประกอบอาชีพและสภาวะความเป็นอยู่ของตนเอง
 8. ใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายทำให้มีคนเข้ามาศึกษาหาความรู้
 9. เป็นการดีที่จะได้มีสถานที่ศึกษาอยู่ใกล้ จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมาก และเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะจะมีคนบริเวณนั้นหรือใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพด้วย
 10. ต่อไปลูกหลานจะได้เรียนสูงๆ
 11. ทำให้คนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานศึกษา ไม่ต้องไปศึกษาในที่อื่นๆ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาทำให้คนมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
 12. ลูกหลานได้เรียนและได้ประหยัดรายจ่าย
 13. ทำการพัฒนาการศึกษาที่ดีและมีสถานศึกษาที่ครบวงจรและมีคุณภาพ
 14. การศึกษาอยู่ใกล้บ้านทำให้ลูกหลานของเราไม่ต้องไปเรียนไกลขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร
 15. มีศูนย์พัฒนาเด็ก ครบวงจรระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษาสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้แก่ประชาชน
 16. จะทำให้มีการพัฒนาทางด้านศึกษาที่ดีกว่าเดิม และคนในพื้นที่ไม่ต้องไปเรียนใกลบ้านเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองค่าเล่าเรียน
 17. ทำให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 18. จะทำให้มีสถานศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
 19. สะดวกในการใช้จ่าย
 20. บริเวณสนามบินทุ่งชนเหมาะสมที่จะมีสถานศึกษา เด็กและเยาวชนไม่ต้องไปศึกษาไกลบ้านลดค่าใช้จ่ายลงมากด้วย และเป็นผลดีกับท้องถิ่นบ้านเราด้วย
 21. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
 22. จะทำให้เด็กมีที่เรียนใกล้บ้านและจะต้องไม่ดิ้นรนไปหาที่เรียนที่อื่นที่ไกลบ้าน
 23. เด็กจะได้ศึกษาใกล้บ้าน
 24. ลดภาระใช้จ่ายนอกพื้นที่
 25. ตำบลควนกรดได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
 26. สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 27. บุตรหลานในท้องถิ่นสามารถมีที่เรียนในท้องถิ่นของตนเองเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
 28. การศึกษาเป็นรากฐานที่ดีแห่งการพัฒนาท้องถิ่นชนบท
 29. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เท่าทันคนในเมืองประชาชนจะได้มีความรู้เพื่อไปพัฒนาคนและพัฒนางานต่อไป
 30. เยาวชนในท้องถิ่นได้มีสถานศึกษาใกล้บ้านซึ่งจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ชาวบ้านได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 31. เยาวชนได้มีสถานศึกษาใกล้บ้าน
 32. จะทำให้เยาวชนในท้องถิ่นหรือใกล้เคียงได้มีสถานที่ศึกษาอยู่ใกล้บ้าน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา และยังทำให้ผู้ที่มีการครองชีพต่ำสามารถศึกษาได้ด้วย ชาวบ้านได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 33. จะทำให้เด็กได้รับการศึกษาตั้งแต่ยังเยาว์ และเป็นพื้นฐานที่ดีจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า จะทำให้ได้มีความรู้ เพื่อเป็นอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
 34. สามารถจัดระบบการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนแบบเสมอภาคกันทุกคน
 35. มีสถานศึกษาที่ดี ใกล้บ้าน ลดการใช้จ่าย
 36. จะได้มีการขยายการศึกษาออกสู่ชนบท
 37. เป็นการยกระดับการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาในอนาคต
 38. เพื่อเพิ่มระดับภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นและหมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาและนำไปพัฒนาตนเองและสังคม
 39. การศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นความต้องขั้นพื้นฐานของประชาชน-เยาวชน
 40. เป็นแนวทางที่ดีเพราะจะทำให้เด็กในชุมชนได้มีความรู้ความสามารถและแต่ใจต่อเศรษฐกิจแบบชุมชน

2. เห็นด้วย จำนวน 51 คน คิดเป็น 48.57 %

3. เฉย ๆ จำนวน 4 คน คิดเป็น 3.81 %

4. ไม่เห็นด้วย จำนวน - คน คิดเป็น - %

5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน - คน คิดเป็น - %

± ท่านเห็นอย่างไรกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณสนามบินเก่า บ้านทุ่งชน ทั้ง 5 โครงการ

1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 25 คน คิดเป็น 23.81 % โดยให้เหตุผลเพียง 21 คนดังนี้

 1. ทำให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญและลูกหลานได้ทำงาน และมีโรงเรียนให้ลูกหลานได้เรียน มีรายได้ให้กับพี่น้องเพิ่มขึ้น
 2. ต้องไปปลูกต้นไม้บริเวณสนามบินเก่า ให้เห็นว่าเทศบาลได้ทำจริงไม่โกหกประชาชน
 3. จะทำให้ชุมชนมีความเจริญยิ่งขึ้น
 4. อำเภอทุ่งสงก็จะมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
 5. พื้นที่ว่างเปล่าจะกลายเป็นที่ที่ทำประโยชนย์ให้แก่ชาวบ้านบริเวณนั้น
 6. ชาวบ้านจะได้มีงานทำและนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น (หากท่านทำตามขั้นตอนที่ท่านแจ้งมาทั้ง 5 โครงการจริง)
 7. อาจทำให้ท้องถิ่นที่ไม่เคยเจริญมาเลยได้เปิดหูเปิดตาขึ้นมาบ้าง
 8. ดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆ
 9. จะทำให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า
 10. เห็นด้วยโครงการที่ 2,3,5
 11. ถูกปล่อยปละละเลยให้เอกชนบุกรกใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่คุ้มค่ากับทรัพย์สินของชาติ
 12. เยาวชนได้มีสถานศึกษาใกล้บ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ชาวบ้านได้มีงานทำ และมีรายได้ในครอบครัวเพิ่มขึ้น
 13. เยาวชนได้มีสถานที่ศึกษาใกล้บ้าน ช่วยลดค่าครองชีพ และทำให้ลูกหลานทุกคนได้รับการศึกษาทั่วกัน ชาวบ้านได้มีงานทำและมีรายได้ในครอบครัวเพิ่มขึ้น
 14. เป็นการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น
 15. พื้นที่จะได้ไม่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ใช้ประโยชน์การใช้งาน
 16. เห็นด้วยบางโครงการที่เป็นผลดีต่อสังคม สำหรับบางโครงการอาจเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ นอกจากนั้นการบริหารเงินแต่ละโครงการ ขอให้มีความโปร่งใส เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
 17. เป็นการยกระดับของคนในท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญสะดวกในด้านการเป็นอยู่
 18. ถ้าดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการและการจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน แต่บางกรณีของส่วนปลีกย่อยของแต่ PROJECT น่าทบทวนอีกครั้งเพราะผลกระทบที่ตามมาถ้าขาดการป้องกันที่ดีน่าจะเกิดปัญหาตามมา
 19. ถ้าประสบผลสำเร็จก็จะทำให้เศรษฐกิจของอำเภอทุ่งสงดีขึ้น

2. เห็นด้วย จำนวน 64 คน คิดเป็น 60.95 %

3. เฉย ๆ จำนวน 4 คน คิดเป็น 3.81 %

4. ไม่เห็นด้วย จำนวน 6 คน คิดเป็น 5.71 %

5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 2 คน คิดเป็น 1.90 % โดยมีเหตุผลดังนี้

 1. ไม่เห็นด้วยโครงการจัดการขยะมูลฝอยถ้าจัดการได้ไม่ถูกฟองต้องตามระบบที่วางไว้จะทำให้เกิดมลพิษมลภาวะอย่างมาก
 2. เห็นด้วย 1,2,3 และ 5

ไม่มีความเห็น จำนวน 4 คน คิดเป็น 3.81 %

และมีการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ดังนี้

 1. ทุกโครงการมีผลดีต่อสังคมบ้าง ไม่มีบ้าง
 2. อาจเกิดผลกระทบในระหว่างการดำเนินการคือระยะเวลา ทางน้ำ มลพิษ การบริหารจัดการเทศบาลยังขาดมืออาชีพ การจัดการมูลฝอยเทศบาลขาดการให้ความรู้


Go to TOP