http://www.tungsong.com

 

โครงการออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ

 
วันที่ ดำเนินการออมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 -2550
 
สถานที่ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรียน เทศบาลวัดท่าแพ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียน ให้รู้จักการประหยัดและเก็บออม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าหมาย

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 4 โรง 

 

รายละเอียดกิจกรรม

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินกิจกรรมและปลูกฝังแก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ตั้งแต่ระดับอนุบาล –มัธยมศึกษา ภายใต้โครงการออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ฝากเงินออมทรัพย์กับครูประจำชั้น มีการจัดทำบัญชีรายรับของนักเรียน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากแก่นักเรียน เด็กจะได้นำเงินที่เหลือจากการเก็บออม มาสะสมและฝากไว้กับโรงเรียนหรือธนาคารออมสินตลอดปีการศึกษา พร้อมสอนให้เด็กรู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยการวางแผนการใช้จ่ายเงินแก่เด็กด้วย

และเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ ประกอบพิธีถวายบัญชีออมทรัพย์ถวายเป็นพระราชกุศลสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ยอดเงินฝากออมทรัพย์ ดังนี้

1.        โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล   จำนวน 3,620,396.19 บาท

2.      โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จำนวน 1,949,016    บาท

3.      โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ     จำนวน 158,099     บาท

4.      โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  จำนวน 1,294,519    บาท

รวมทั้งสิ้น           จำนวน 7,022,030.19 บาท

 

ประมวลภาพกิจกรรมการออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ